Developer Sales in Zamoyskiego investment - Hamilton May